• Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
URODZINY
ORGANIZACJA IMPREZ
FANTASTYCZNA FABRYKA SŁODYCZY
PRACA W FANTAZJI

Zostań animatorem zabaw dziecięcych Fantazji :)

Jeśli:

lubisz pracować z grupą dzieci,

łatwo nawiązujesz kontakt z dziećmi,

jesteś kreatywny i pełen energii,

nie boisz się wyzwań,

lubisz się rozwijać,

możesz pracować na weekendach i w dni powszednie – ta praca jest dla Ciebie!

Poszukujemy odpowiedzialnych osób i rzetelnych pracowników.

Swoje CV ze zdjęciem prześlij na  adres mailowy, w tytule wiadomości wpisując „Praca – animator”.

Wysyłając nam swoją aplikację dołącz klauzulę, która jest niezbędnym elementem, potrzebnym do włączenia jej w nasz proces rekrutacyjny. Treść znajduje się poniżej.

  

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

UWAGA:
W przesyłanej (lub przynoszonej osobiście) do naszego Centrum Zabaw Fantazja aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: ”Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centra Fantazja Sp. z o.o., ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan, aby przedmiotowy dokument CV brał udział w przyszłych rekrutacjach proszę o wyrażenie na to dodatkowej, osobnej zgody: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centra Fantazja Sp. z o.o., ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów, w celu przyszłych rekrutacji”.

W przypadku, kiedy do biura Centrum Zabaw Fantazja, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne, wpłynie CV bez wyżej opisanej wymaganej zgody na przetwarzanie danych, zostanie Pani/Pan poproszona/poproszony o bezzwłoczne uzupełnienie swojego CV o wymaganą klauzulę (a do momentu otrzymania od Pani/Pana takiej zgody Centrum Zabaw Fantazja będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe na podstawie domniemanej Pani/Pana zgody (takie dobrowolne przekazanie danych jest wyraźnym działaniem potwierdzającym przyzwolenie na przetwarzanie danych).

W przypadku, kiedy do biura Centrum Zabaw Fantazja, w momencie, kiedy nie są prowadzone żadne procesy rekrutacyjne, wpłynie CV bez zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, taki dokument zostanie bezzwłocznie usunięty.

Ostatecznie aplikacje przesłane (przyniesione) bez wymaganej klauzuli (i nie uzupełnione o nią) zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w związku z ogłoszonym procesem rekrutacji przez Centra Fantazja Sp. z o.o.

Informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej AD) jest Centra Fantazja Sp. z o.o.,
z siedzibą w Rzeszowie (35-045), ul. Podpromie 10. Kontakt z AD możliwy jest: pisemnie na adres placówki, telefonicznie pod numerem telefonu: 17 853 77 98, 691 674 488 lub mailowo na adres: biuro@centra-fantazja.pl.


II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji do pracy u AD na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy (nie dotyczy umów typu B2B));
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażonej zgody). Podstawa ta będzie miała również zastosowanie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody do wykorzystania przez AD Pani/Pana CV w celu przyszłych rekrutacji.
Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (nie dotyczy obszaru B2B) reguluje art. 22 Kodeksu Pracy. Dane te obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowe dane, które Pani/Pan umieszcza w dokumencie CV przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody.
W przypadku obszaru B2B – przesłanką legalizującą przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podczas procesu rekrutacji jest Pani/Pana zgoda.

b) obrony praw AD i ewentualnego dochodzenia roszczeń - podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).


III. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- aż do wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak, niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy, chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta;
- w przypadku dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

Po upływie wyżej wymienionych terminów Pani/Pana dane są niszczone.


IV. Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
- dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia należnych roszczeń
(kancelariom prawnym);
- w innych przypadkach nie będą udostępniane innym odbiorcom (na zewnątrz).
Jedynymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni w zakresie swoich obowiązków służbowych pracownicy AD.

V. Pani/Pana dane, nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


VI. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
b) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (w przypadku, kiedy zauważy Pani/Pan,
że są one nieprawidłowe, niekompletne);
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy AD przetwarza Pani/Pana dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (do innego Administratora Danych).

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają
z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez AD Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw proszę skontaktować się z AD.


VII. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez AD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.


VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w Kodeksie Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych (np. umieszczenie w CV zdjęcia) jest dobrowolne, ich brak nie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
W przypadku obszaru B2B podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do uczestniczenia w procesie rekrutacji.


VIII. Pani/Pana dane osobowe przekazane w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.