• Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
 • Fantazja
URODZINY
ORGANIZACJA IMPREZ
FANTASTYCZNA FABRYKA SŁODYCZY
PÓŁKOLONIE I ZIMOWISKA


REGULAMIN PÓŁKOLONII
FIRMY CENTRA FANTAZJA SP. Z O.O.

I.MISJA FIRMY
Pragniemy, żeby miejsce, które tak pieczołowicie stworzyliśmy nie tylko służyło radosnej, dziecięcej zabawie, ale by pomagało otwierać się na świat, przyjaźń i twórcze działanie. Marzeniem naszym jest, aby Dzieci oddawały się tu kreatywnej i pouczającej zabawie. Ogromną wagę przykładamy do zapewnienia na placu zabaw jak najwyższych norm bezpieczeństwa i higieny. Dzięki tym wszystkim staraniom cieszymy się od lat dużym zaufaniem Rodziców i Dzieci. Okazanie nam tego zaufania jest dla nas bezcennym wyróżnieniem i każe nam pracować tak, aby zawsze na nie zasługiwać.
II.GODZINY PRACY PÓŁKOLONII
Centra Fantazja Sp. z o.o., Podpromie 10 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16:30
III.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem półkolonii jest Firma Centra Fantazja Sp. z o.o.
2.    Organizator świadczy usługi dla Dzieci, które ukończyły 6 rok życia i nie ukończyły
12 roku życia.
3.    Organizator spełnia wymogi dotyczące organizacji wypoczynku (letniego i zimowego) dla dzieci i młodzieży.
4.    Personel zatrudniony do prowadzenia półkolonii posiada dokumenty poświadczające jego uprawnienia i kwalifikacje wychowawcy lub kierownika.
5.    Warunkiem uczestnictwa Dziecka w danym turnusie półkolonii jest:
a.    prawidłowe wypełnienie dokumentów przez Opiekuna prawnego,
b.    podanie istotnych informacji o stanie zdrowia Dziecka,
c.    dokonanie wpłaty za turnus,
d.    każdego dnia okazanie otrzymanego karnetu,
e.    zapoznanie się z Regulaminem Półkolonii, jego akceptacja i przestrzeganie.
6.    Ilość miejsc na półkolonii jest ograniczona.
7.    Organizator nie świadczy opieki medycznej i pielęgniarskiej w miejscu półkolonii.
8.    Uczestnicy zostają podzieleni na grupy i pozostają pod opieką wyznaczonego Wychowawcy.
9.    Wychowawcy i Kierownik półkolonii na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć Dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
10.    Uczestnicy biorą udział we wszystkich zajęciach grupowych.
11.    Uczestnicy biorą udział we wszystkich wycieczkach i wyjściach poza teren Fantazji, organizowanych w ramach programu półkolonii. Organizator zastrzega sobie, że wyjścia organizowane poza teren obiektu są wycieczkami pieszymi.
12.    W przypadku opuszczenia stacjonarnego miejsca odbywania półkolonii pozostały personel posiadać będzie informację, gdzie przebywają Dzieci oraz umożliwi na żądanie Opiekunów kontakt telefoniczny z Wychowawcą.
13.    Na półkolonii obowiązuje zbiorowe żywienie. Catering przygotowuje i dostarcza firma zewnętrzna zgodnie z aktualnymi normami żywienia zbiorowego.
14.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. Ramowy plan dnia półkolonii może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15.    W momencie dokonania rezerwacji miejsca dla dziecka na zimowisko/półkolonie, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji z zimowiska/półkolonii lub z przyczyn niezależnych od Firmy, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany wpłaconej zaliczki na voucher lub karnet na wejścia indywidualne całodzienne. Zaliczka nie będzie zwrócona w gotówce.
16.    Podczas zajęć na terenie Centra Zabaw dla Dzieci Fantazja, wyjść lub wycieczek wyjazdowych będą robione zdjęcia dokumentujące przebieg wypoczynku. Zdjęcia te będą zamieszczanie na stronie internetowej Organizatora półkolonii www.centra-fantazja.pl oraz na portalu www.facebook.com/CentraZabawFantazja/.
17.    Uczestnicy półkolonii, Opiekunowie dzieci, Kierownik i Wychowawcy podlegają Regulaminowi Firmy.
18.    Uczestnicy łamiący zasady Regulaminu, zachowujący się wulgarnie, nieobyczajnie, niebezpiecznie wobec siebie oraz innych osób, samowolnie oddalający się od wychowawców zostaną pouczeni przez wychowawcę. Jeśli pouczenie nie będzie skutkowało poprawą, o zachowaniu Uczestnika zostaną powiadomieni Opiekunowie. W przypadku braku reakcji Uczestnika - przez co rozumie się niedostosowanie do wymogów - zostanie on wydalony z półkolonii bez zwrotu opłaty
za półkolonię.
19.    Organizatorzy zobowiązują się powiadomić Opiekunów o każdym zdarzeniu z udziałem Dziecka.
20.    W przypadku zdarzeń Wychowawcy mają obowiązek sporządzić protokół zdarzenia oraz na wniosek Opiekunów przekazać im numery dokumentów ubezpieczeniowych lub kopie tychże.
21.    Wychowawcy i Kierownicy półkolonii w przypadku zdarzenia skutkującego obrażeniami Dziecka mają obowiązek wezwać odpowiednie służby medyczne Do czasu przyjazdu zobowiązani są udzielać Dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.
22.    Wszystkie zdarzenia z udziałem Dziecka, które niepokoją Opiekuna powinny być zgłoszone Kierownikowi, Wychowawcy lub Organizatorowi półkolonii, możliwie jak najwcześniej od pozyskania takiej informacji.
23.    Dzieci będące uczestnikami półkolonii powinny być zaopatrzone w: wodę chusteczki higieniczne, skarpetki, wygodny, sportowy strój; w zależności od pory roku wedle oceny rodzica.
24.     Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie przynosić na półkolonię cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, biżuterii itp.
25.    Przyprowadzenie Dzieci na półkolonie odbywa  się tylko osobiście przez Opiekuna prawnego. Dzieci, przy odbiorze, będą przekazywane wyłącznie osobom uprawnionym do odbioru na piśmie. Osoby nietrzeźwe, osoby niewskazane na piśmie przez Opiekuna prawnego nie będą mogły odebrać dziecka z półkolonii. W takiej sytuacji pracownicy mają obowiązek telefonicznie skontaktować się z Opiekunem prawnym i wezwać go do odbioru Dziecka lub wezwać odpowiednie służby.
26.    Rodzic Dziecka pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa do odbioru dziecka z półkolonii.
27.    Opiekunowie są zobowiązani do odbierania Dzieci do godziny 16:30. Po tej godzinie nie zapewniamy Dziecku opieki. W przypadku braku kontaktu ze strony Opiekuna zostaną wezwane odpowiednie służby.
28.    Po zakończeniu godzin pracy półkolonii Uczestnik, za zgodą Opiekuna, pozostaje na sali zabaw na zasadach ogólnych (po zakupieniu biletu wstępu na salę zabaw).
29.    Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenie odbioru Dziecka u Wychowawcy.
30.    Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę Dziecka do Fantazji i z powrotem.
31.    Za szkody wyrządzone przez Dziecko, materialne odpowiedzialni są Opiekunowie.
32.    Organizator na wniosek Opiekuna może wystawić zaświadczenie dla zakładu pracy o uczestnictwie Dziecka na półkolonii na danym turnusie.
33.    Organizator na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT za wykonanie Usługi w terminie 15 dni od przyjęcia potwierdzenia zakupu i danych do faktury.
34.    Rezygnacja z udziału w półkolonii przed rozpoczęciem lub w trakcie turnusu, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do zwrotu wniesionej opłaty. Istnieje możliwość przeniesienia realizacji Usługi na inny termin w okresie wakacji 2019r.
35.    Organizator półkolonii posiada ważną polisę OC, a dzieci mają wykupione ubezpieczenie NNW na czas trwania turnusu.
36.    W sprawach nie ujętych w Regulaminie i kwestiach spornych dotyczących półkolonii ostateczną decyzję podejmuje Organizator półkolonii.
37.    W przypadku braku akceptacji Regulaminu, uprasza się o nie korzystanie z usług Firmy.
38.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w przypadku zbyt małej liczby uczestników półkolonii lub warunków pogodowych.
39.    Zajęcia edukacyjne/warsztaty/wyjazdy odbywają się w godz. 9:00-15:30.
IV.POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.    Półkolonia organizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) oraz przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem półkolonii i akceptuję jego ustalenia.
Podpis Opiekunów prawnych (obydwojga rodziców):

…………………………………
Miejscowość, data


OŚWIADCZENIA
Oświadczam, iż osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka są (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości/nazwa i nr innego dokumentu ze zdjęciem):
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego, leczenia szpitalnego lub niezbędnych szczepień i zabiegów chirurgicznych oraz diagnostycznych w przypadku zagrożenia życia mojego dziecka. Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na półkolonii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii i powyższych oświadczeniach, w celu przeprowadzenia rekrutacji na półkolonię i przeprowadzeniu wypoczynku oraz w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Administratorem danych jest Centra Fantazja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podpromie 10 Rzeszów 35-045,
a-mail: biuro@centra-fantazja.pl. Dane te będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)
i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem półkolonii i akceptuję jego ustalenia.

Podpis Opiekunów prawnych (obydwojga rodziców) :

…………………………………
Miejscowość, data